ĐTM Cấp Bộ | Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại" tại Yên Bái

 Tham khảo chi tiết nội dung ĐTM Cấp Bộ Dự án "Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại" tại Yên Bái:  Tại đây

   

 Tham khảo chi tiết nội dung ĐTM:  
Tại đây
CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?