Thủ tục: Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Công chức tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
+ Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ.
Nếu hồ sơ không đúng với quy định thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung các nội dung theo quy định.
+ Bước 4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã báo cáo và tổ chức lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường (nếu có).
+ Bước 5. Tổ chức, cá nhân nộp lại báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có).
Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lấy mẫu, phân tích lại các chỉ tiêu môi trường nếu lấy mẫu lần 1,2.. chưa đạt Quy chuẩn hiện hành.
+ Bước 6. Nhận Giấy xác nhận và hồ sơ kèm theo tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Hồ sơ gồm:
+ Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
+ Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
+ Năm (07) báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
+ Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):
- Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường;
- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;
- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án;
- Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường.
Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Thời gian giải quyết: Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.
- Mẫu đơn, Tờ khai:
+ Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Phụ lục 3.1 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).
+ Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (Phụ lục 3.2 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015).
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
- Lệ phí: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đối với dự án quy định tại cột 4 Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.
- Căn cứ pháp lý:
+ Luật Bảo vệ môi truờng ngày 23 tháng 6 năm 2014;
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
+ Thông tư số
27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Bạn cần hỗ trợ?